СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

РЕГИСТРАЦИЯ

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБРАН ПРОДУКТ

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ДОСТАВКА

ГАРАНЦИЯ

РЕКЛАМАЦИИ

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в http://www.optonicaled.com/bg/ („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който се управлява от „ПРИМА ГРУП 2004“ ООД и е достъпен в цял свят.

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА. МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: [email protected].

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „ПРИМА ГРУП 2004“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131205029, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, ж.к. ”Младост 1”, ул. ”Митрополит Серафим Сливенски” бл.144, Магазин 1, телефон: +359 2 988 45 72; +359 2 988 45 89, електронна поща: [email protected] и интернет страница: http://www.optonicaled.com/bg/, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Настоящите Общи условия уреждат също доставките на всеки един продукт закупен от Ползвателя, който е осъществил контакт с Доставчика посредством използването на този уеб сайт. Чрез поръчка на продукт, Ползвателят се съгласява да бъде правно обвързан с договор за покупко-продажба, регламентиран от тези Общи условия и приложимото право.

1.2 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е „ПРИМА ГРУП 2004“ ООД.

б/ Ползвател/и е/са:

– посетителите на уеб сайта http://www.optonicaled.com/bg/;

– лицето осъществило контакт с Доставчика посредством изпращане на съобщение чрез формата за контакт достъпна на уеб сайта;

– лицето осъществило контакт с Доставчика посредством изпращане на съобщение чрез онлайн Заявка за получаване на оферта за избран продукт;

– лицето осъществило контакт с Доставчика посредством изпращане на съобщение чрез онлайн Заявка за включване като официален дистрибутор на Доставчика;

в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на http://www.optonicaled.com/bg/, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

г/ Заявка за получаване на оферта е онлайн форма, която е достъпна на уеб сайта на Доставчика http://www.optonicaled.com/bg/ за получаване на оферта относно предлаганите от Доставчика продукти.

д/ Заявка за включване като официален дистрибутор на Доставчика е онлайн форма, която е достъпна на уеб сайта на Доставчика http://www.optonicaled.com/bg/, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика във връзка с намерението на Ползвателя да стане официален дистрибутор на Доставчика.

е/ Абонамент за бюлетин е включване на адрес на електронна поща на Ползвателя в списък, на който електронен адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика продукти.

1.3 Настоящите общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

– Идентификацията на Доставчика;

– Предмета на Общите условия;

– Характеристиките на уеб сайта;

– Условията за подаване на заявка за предоставяне на оферта за избран продукт;

– Цени и начин на плащане;

– Доставка;

– Гаранция;

– Рекламации;

– Форсмажорни обстоятелства;

– Отговорност;

– Защита на лични данни;

– Връзки към сайтове на трети страни;

– Права на интелектуална собственост;

– Заключителни разпоредби: приложимо право; писмена форма; изменения и допълнения на Общите условия; частична недействителнсот; разрешаване на спорове.

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1. Наименование на Доставчика: „ПРИМА ГРУП 2004“ ООД.

2.Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, ж.к. ”Младост 1”, ул. ”Митрополит Серафим Сливенски” бл.144, Магазин 1.

3. Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, ж.к. ”Младост 1”, ул. ”Митрополит Серафим Сливенски” бл.144, Магазин 1, телефон: +359 2 988 45 72; +359 2 988 45 89, електронна поща: [email protected].

4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

– „ПРИМА ГРУП 2004“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131205029.

5. „ПРИМА ГРУП 2004“ ООД е регистрирано по ДДС по Закона за данък върху добавената стойност.

IV. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Доставчикът е създал уеб сайта http://www.optonicaled.com/bg/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите продукти.

2.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

3.1 Уеб сайтът не представлява електронен магазин. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика продукти и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да поръча някой/и от предлаганите на уеб сайта продукти, а също така и в случай, че Позлвателят желае да стане официален дистрибутор на Доставчика или неговият адрес на електронна поща да бъде включен в списък, на който адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика продукти.

3.2 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

– Информация относно Доставчика;

– Всички видове продукти, които Доставчикът предлага на Ползвателите;

– Информация за осъществяване на контакт с Доставчика;

– Новини, които са публикувани от Доставчика;

– Списък с имена и контакти на официалните дистрибутори на Доставчика.

VI. РЕГИСТРАЦИЯ

4.1 Регистрацията на уеб сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима с цел Ползвателите да се информират за цените и наличните количества на продуктите, които Доставчикът предлага. За извършването на регистрация е необходимо Ползвателят да избере бутонът „Регистрация“ и да попълни регистрационен формуляр, в който трябва да бъдат въведени потребителско име, адрес на електорнна поща, парола, име и фамилия, телефонен номер, избор на език, държава. Незадължителните полета в електронния формуляр включват: име на фирма, ЕИК, адрес на интернет страница. След въвеждане на необходимата информация Ползвателят трябва да натисне върху бутона „Регистрация“.

4.2 Посредством завършването на регистрационната процедура се създава профил на Ползвателя в уеб сайта. Достъпът до профила се осъществява чрез потребителско име и парола.

4.3 Ползвателят потвърждава, че предоставената при регистрацията информация е вярна. Доставчикът не носи отговорност при печатни грешки, а също така и при невярно представена информация или информация, която е представена по заблуждаващ начин.

VII. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБРАН ПРОДУКТ

5.1 За разглеждането на уеб сайта не е необходима регистрация. За получаване на оферта за избран от Ползвателя продукт също не е необходима регистрация.

5.2 За получаване на оферта на избран Продукт е необходимо Ползвателят да попълни и подаде Заявката за получаване на оферта. Заявката за получаване на офертая се намира в меню „Продукти“. След като бъде избран желаният продукт, е необходимо да се въведе количеството, за което Ползвателят желае да получи оферта, след което се натиска бутонът „Попитайте за цена“. След извършване на посочените действия се появява Заявката за получаване на оферта, в която е необходимо да се попълнят единствено име, адрес на електронна поща и съдържание на съобщението. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен контакт с Ползвателя във връзка с изпращане на оферта съдържаща цена на избрания продукт. С попълването на формата и натискане на бутона „Изпрати“ Ползвателят декларива, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

5.3 Попълването на Заявката за получаване на оферта не обвърза Ползвателя да сключи договор с Доставчика. След попълване на Заявката и натискане на бутона „Изпрати“, Доставчикът потвърждава получаването на Заявката чрез изпращането на индивидуална оферта на посочения адрес на електронна поща. Изпратено до адреса на електронна поща на Доставчика от Ползвателя приемане на предоставената оферта се счита за сключване на договор за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателя.

5.4 Запитвания за продукти, които не са обявени на уеб сайта, а също така и за други въпроси относно предлагани от Доставчика продукти могат да бъдат изпращани посредством използването на контантната форма на уеб сайта, намираща се на: https://www.optonicaled.com/en/contacts/, след въвеждането на име, адрес на електронна поща, а също така и съобщение, в което да бъде изложено запитването. С попълването на формата и натискане на бутона „Изпрати“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. Доставчикът отговаря на направеното запитване в срок от 48 часа.

VIII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6.1 За заявените от Ползвателя, в попълнената Заявка за получаване на оферта, продукти, Доставчикът изпраща оферта, в която се съдържат цените на избраните продукти. Посочените в офертата цени не включват разходите за доставка на продуктите и евентуални разходи за мита, такси, събирани във връзка с митническо оформяне на документи и други такси. Всички разходи за доставка се заплащат допълнително в допълнение към цената на поръчаните продукти.

6.2 Плащанията на поръчаните продукти може да бъдат направени по един от следните начини:

– по банков път, чрез превод по посочена банкова сметка на Доставчика;

– чрез системата PayPal.

 

6.3 Ползвателят заплаща авансово на Доставчика цялата цена посочена в офертата. При извършване на плащане по банков път Ползвателят поема заплащането на банкови такси или комисионни.

 

IX. ДОСТАВКА

7.1 Доставчикът доставя поръчаните от Ползвателя продукти на посочен от Ползвателя адрес. Доставчикът извършва доставки на поръчаните продукти в цял свят посредством помощта на избрани от Доставчика куриерски организации. За всяка отделна доставка Доставчикът предоставя цена за доставка след предварително предоставен от Ползвателя адрес, на който да бъдат доставени продуктите.

7.2 Поръчаните и заплатени продукти се изпращат в срок от 24 часа (в работни дни). Сроковете за доставка се определят от избраната куриерска организация и ще бъдат допълнително уточнени за всяка конкретна поръчка. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставката, а също така и за каквито и да е било забавяния свързани с митническо освобождаване.

7.3 Доставчикът предоставя на Ползвателя информация за изпращането на продуктите в деня, в който продуктите са предадени на куриерската организация.

7.4 За поръчки на стойност 4.999 Евро без ДДС до страни-членки на Европейския съюз, доставката ще бъде безплатна и ще се поеме от Доставчика.

7.5 Продуктите се предават на Ползвателя срещу подпис, с който се удостоверява, че продуктите са получени.

X. ГАРАНЦИЯ

8.1 Доставчикът предоставя продукти на Ползвателя с поета производствена или търговска гаранция, която е не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на фактурата.

8.2 Доставчикът предоставя на Ползвателя гаранцията в писмена форма съдържаща следната информация, а именно: съдържание и обхват на гаранцията, срок на гаранцията, териториален обхват на гаранцията, име и адрес на оторизиран сервиз, пред което да се предяви гаранцията.

XI. РЕКЛАМАЦИИ

9.1 В случай, че доставените продукти не отговарят на поръчаните, Ползвателят се задължава да уведоми Доставчика в срок до три дни след получаване на продуктите. Доставчикът ще замени продуктите за негова сметка.

 

9.2 В случай, че в доставените продукти се забелязват явни дефекти или повреди, които съществено намаляват цената на продукта или неговата годност за употреба, Ползвателят се задължава да уведоми Доставчика в срок до шест месеца след получаване на продуктите. В 14-дневен срок Доставчикът ще предложи на Ползвателя да избере една от следните три опции, а именно: – да върне продукта и да му бъде възстановена цената заедно с разноските за продажбата; – да задържи продукта и да му бъде намалена цената; – дефектите или повредите да бъдат отстранени за сметка на Доставчика.

 

9.3 Ползвателят, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има парво да върне закупени от Доставчика продукти, които не са отваряни, използвани и повредени. Ползвателят се задължава да уведоми Доставчика за намерението да върне закупените продукти в срок до 14 дни след получаване на продуктите. За възстановяване на заплатената сума продуктите трябва не са били използвани и да бъдат върнати в отлично състояние на Доставчика и в оригиналната опаковка, заедно с покупните документи в 14-дневен срок, считано от датата на предявяване на претенцията за връщане на продуктите. Всички преки разходи за връщане на продуктите са за сметка на Ползвателя. Доставчикът възстановява заплатената от Ползвателя сума за закупения продукт в 14-дневен срок считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да върне закупените продукти.

 

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

10.1 Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение на доставка на поръчан/и продукт/и, включително и за забавяне на доставката или на дефект и/или повреда на продукта, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

 

10.2 В случай, че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XIII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

11.1 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време. Доставчикът не поема отговорност за каквито и да е грешки или неизправности в съдържанието на този уеб сайт. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и материалите от този уеб сайт.

11.2 Доставчикът има право да извършва промени в предлаганите продукти или да преустанови предлагането на някои от предлаганите продукти.

XIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

12.1 Доставчикът разбира съображенията на Ползвателите на този уеб сайт относно защитата на личните данни и е ангажиран да защити техните лични данни като прилага всички стандарти за защита на личните данни. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателite и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на Ползвателите срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

12.2 При предоставяне на лични данни от страна на Ползвателя във връзка с използването на този уеб сайт, Доставчкът гарантира, че личните данни ще бъдат използвани в съответствие с разпоредбите на този раздел от настоящите Общи условия.

12.3 При събирането и обработването на личните данни Доставчикът събира и обработва лични данни, които са предоставени директно от Ползвателя, за който се отнасят данните и са необходими за създаване на потребителски профил, за изпращане на промоционални мейли, а също така и за свързване с Ползвателя по телефон или имейл за предоставянето на оферта или информация за конкретен продукт.

12.4 Доставчикът събира и обработва само следните данни, които са свързани с физическата идентичност на Ползвателя, а именно:

име;

адрес на електронна поща;

телефонен номер.

12.5 Ползвателите имат следните права, а именно:

Право на информация;

Право на достъп до събраните и обработвани лични данни;

Право на коригиране на неточни лични данни;

Право на изтриване на лични данни;

Право на ограничаване на обработването на лични данни;

Право на преносимост на лични данни;

Право на възражение спрямо обработване на лични данни;

Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Ползвателя на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

Право да бъде уведомен за нарушение на сигурността на личните данни;

Право на защита по съдебен и административен ред;

Право на обезщетение за претърпени вреди.

12.6 Ползвателите имат право, при въвеждане на личните си данни, да изберат, че желаят предоставените данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг. В случай, че Ползвателят е дал съгласието си личните му данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг, той може по всяко време да оттегли съгласието си като уведоми Доставчика.

12.7 Доставчикът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица, а именно:

на Ползвателите, за които се отнасят данните;

на лица, ако е предвидено в нормативен акт;

на куриерски организации осъществяващи доставките на поръчаните продукти.

XV. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

13.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“). Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове, включително и за вреди причинени от използването на сайтовете на третите страни.

XVI. АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

14.1Абониране за бюлетин е въвеждане от Ползвателя на адрес на електронна поща в списък, на който адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика продукти. Ползвателите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени. Бюлетинът се разпространява безплатно и Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.

XVII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

15.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика.

15.2 Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка.

15.3 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите на сайта само за лична, нетърговска употреба.

15.4 Използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване,

създаване на производни от защитените произведения, възпроизвеждане, разпространение, публикуване, препредаване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

XVIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени на посочените по-долу адреси на електронна поща:

За Ползвателя: адреса на електронната си поща, посочен в Заявката;

За Доставчика: office@optonicaled.com.

Ако някоя от страните промени адреса на електронната си поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.

16.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

16.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

16.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя, породени от тези Общи условия и сключените индивидуални договори, щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

16.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

16.6 Настоящите Общи условия са приети на 21.03.2018 и влизат в сила за всички Ползватели на 21.03.2018

16.7 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: office@optonicaled.com.